Fázový model reabilitácie

Fázy neurologickej rehabilitácie A až E

„Tento model rehabilitácie pochádza z Nemecka“

Rehabilitačné fázy pre ťažké kraniocerebrálne poranenia a pacientov vo vegetatívnom stave

Typický priebeh liečby ťažkých kraniocerebrálnych poranení je popísaný vo fázovom modely. Nie je nevyhnutne prechádzať všetkými fázami jeden po druhom. Závisí to od stavu zotavenia a znovuzískaných schopností pacienta, ktorú fázu možno aplikovať a ktorú možno preskočiť.

Fáza A: Akútna liečba
Prebieha na oddelení intenzívnej starostlivosti v nemocnici. Pod dohľadom neurológa.

V tejto fáze prebieha akútna liečba pacienta, stabilizovanie zdravotného stavu (v závislosti od typu poškodenia mozgu), liečia sa aj ďalšie zranenia (npr. v prípade kraniocerebrálnej traumy v dôsledku nehody) zlomeniny kostí a iné organické  a traumatické lézie (poruchy spôsobené úrazom). Dĺžka pobytu môže byť od 5-8 dní do 3-5 týždňov (v jednotlivých prípadoch aj dlhšie). Prijímajú sa  prvé rehabilitačné postupy.

Fáza B: Včasná rehabilitácia
Včasnej rehabilitácii pacienti s vážnym neurologickým poškodením mozgu (s čím súvisí zníženie vedomia, vegetatívny stav, kraniálne nervové zlyhanie, poruchy prehĺtania, ťažká paralýza, syndróm psychoorganického priechodu a obmedzenie rečových a komunikačných zručností) pokračujú počas hospitalizácie v nemocnici po stabilizácii zdravotného stavu. Tu sa vykonáva intenzívna liečba a rehabilitácia s lekárskym a terapeutickým zameraním.

Program interdisciplinárnej terapie je individuálne prispôsobený príslušnému klinickému obrazu pacienta. V tejto fáze je dôležité zapájanie rodinných príslušníkov, príbuzných.

Terapeutické zameranie vo fáze B je:

 • terapeutická starostlivosť
 • fyzioterapia a fyzikálna terapia
 • ergo terapia
 • bazálna stimulácia
 • prehĺtacia terapia a stimulácia hlasiviek, logopédia
 • Neuropsychologia

Títo pacienti sú spravidla imobilní, inkontinentní, tracheostomovaní, umelo vyživovaní cez PEG a závislí od intenzívnej starostlivosti. V tejto fáze by sa malo dosiahnuť postupné zlepšenie stavu vedomia pacienta. Je nevyhnutné začať, hneď po stabilizácii zdravotného stavu.

Kritériá začatia fázy B:

Pacienti nie sú na pľúcnej ventilácii, stabilný krvný obeh, ošetrené všetky podružné  zranenia, zlomeniny kostí stabilizované, žiadna intrakraniálna hypertenzia (tlak) .

Fáza C: Ďalšie pokračovanie rehabilitácie
Pacient začína spolupracovať, ale stále je závislí od ošetrovateľskej pomoci pri mnohých činnostiach každodenného života. V popredí je čiastočná  mobilizácia a obnovenie nezávislosti. Hlavným cieľom v tejto fáze je dosiahnuť nezávislosť pacienta v každodennom živote.

Kritériá začatia fázy C:

 • Pacienti sú prevažne pri vedomí a môžu sa denne podieľať na viacerých liečebných procesoch.
 • Pacient ma motorické zručnosti podľa Barthelovho indexu 35 až 65 bodov
 • Existujúce podružné choroby musia byť pod lekárskou a  terapeutickou kontrolou a nesmú brániť ďalšej mobilizácii.

Fáza D: Liečebná rehabilitácia
Táto fáza zahŕňa úlohy predchádzajúcej klasickej lekárskej rehabilitácie. Začína po dokončení skorej mobilizácie (fázy A- C) a má za cieľ viesť pacienta k životu, ktorý je čo najnezávislejší. Pacienti sa dobre vyrovnávajú s činnosťami každodenného života a potrebujú malú podporu. Sú tiež ochotní a motivovaní aktívne sa podieľať na rehabilitácii.

Pacienti s veľmi rýchlou regresiou neurologických deficitov počas akútnej fázy sa môžu presunúť priamo z akútnej liečby fáza A do tejto fázy D. Častý prípad u pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Hlavným cieľom tejto fázy je zníženie stupňa zdravotného postihnutia, zlepšiť alebo obnoviť výkonnosť pacienta v každodennom živote

Kritériá začatia fázy D:

 • Pacienti sú vo veľkej miere nezávislí v činnostiach každodenného života (na úrovni oddelenia), prípadne pomocou vhodných pomôcok.
 • Pacient má motorické zručnosti  podľa Barthelovho indexu 70 až 100 bodov.
 • Pacienti sú schopní spolupracovať a sú ochotní aktívne sa podieľať na ich rehabilitácii.

 Fáza E: Následná rehabilitácia

(nazývaná aj ambulantná následná starostlivosť)

 Je to liečebná a rehabilitačná fáza po ukončení lekárskej rehabilitácie ( po fáze D). Prostredníctvom terapie, poradenstva, starostlivosti sa pacienti s kraniocerebrálnym zranením navracajú späť k samostatnému životu. V tejto fáze sa v spoločenskom priestore uskutočňuje čo najviac aktivít. Zameriava sa na služby, ktoré sú prínosné pre účasť na pracovnom živote alebo účasť na živote v komunite. To môže zahŕňať napríklad aj rekvalifikáciu.

Fáza F: Aktivácia, udržiavanie dlhodobej starostlivosti

Pacienti, ktorí aj napriek intenzívnej liečbe a rehabilitačnému úsiliu majú nepretržitú a vysokú potrebu starostlivosti (napríklad ťažká kraniocerebrálna trauma, pacienti v kóme „apalický syndróm“, majú rôzne stupne poruchy s viacerým postihnutím) spadajú do fázy F. Zameriavame sa tu na aktiváciu dlhodobej starostlivosti. Sú to pacienti, ktorí neboli schopní dosiahnuť pokrok v rehabilitácii vo fázach B a C, následne sú presunutí do tejto fázy. Tu prevláda dlhodobá starostlivosť ako aj terapie na stabilizovanie stavu a pomalým progresom. Hlavným cieľom v tejto fáze je optimalizovať príležitosti účasti na spoločenskom živote.

Táto rehabilitačná fáza je navrhnutá z dlhodobého hľadiska. Často ide o pacientov ktorí sú umelo vyživovaní cez PEG, majú tracheálny rez
( tracheostómiu).

Fázy A a B sú nemocničnými službami. Od fázy C začínajú rehabilitačné služby.

Nie všetci pacienti prechádzajú každou fázou neurologickej rehabilitácie. Niekedy jednotlivé fázy nie sú potrebné a môžu sa preskočiť. Na konci každej fázy sa zhromažďuje Barthelov index, ktorý poskytuje informácie o tom, do ktorej fázy budú dotknuté osoby posunuté.

Zdroj: „Odporúčania pre neurologickú rehabilitáciu pacientov s ťažkým a závažným poškodením mozgu“ ( ISSN 0933-8462 ) Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), Solmsstraße 18, 60594 Frankfurt nad Mohanom www. schaedelhirnpatienten.de

AUTOR: Michaela Hulikova