Stanovy

STANOVY
OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁRODNÝ INŠTITÚT BDELEJ KÓMY

I.

Základné ustanovenia

Názov združenia: Národný inštitút bdelej kómy

Sídlo združenia: Majcichov 22, 919 22 Majcichov

Združenie je nezisková dobrovoľná organizácia, združujúca ľudí, ktorí svojou činnosťou smerujú k realizácii cieľov združenia uvedených v bode II.

II.

Ciele

 1. Hlavný cieľ je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotne ťažkým postihnutím s diagnózou bdelá kóma ako aj rodinných príslušníkov starajúcich sa o týchto pacientov.
 2. Pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľudom s diagnózou bdelá kóma.
 3. Poradenská činnosť v sociálnej a právnej oblasti pre občanov starajúcich sa o pacientov v bdelej kóme.
 4. Organizovanie kongresov na medzinárodnej úrovni, zameraných na výskum a najnovšie informácie vedy a medicíny v oblasti diagnózy bdelá kóma.
 5. Špeciálne školenia pre personál v zdravotných zariadeniach starajúci sa o pacientov v bdelej kóme. Školenia budú organizované prostredníctvom osôb majúce príslušné oprávnenie v danej oblasti a dlhoročné skúsenosti s pacientmi v bdelej kóme. V spolupráci so zahraničím spolkom pacientov v bdelej kóme v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách. Ako aj v spolupráci s Inštitútom bazálnej stimulácie v Čechách a špeciálnymi zdravotnými zariadeniami zo zahraničia.
 6. Školenia a motivačné poradenstvo pre rodinných príslušníkov  pacientov v bdelej kóme.
 7. Publikačná činnosť s tématikou bdelá kóma, vďaka ktorej sa dostanú potrebné, dôležité informácie k občanom, ktorí to potrebujú.
 8. Publikačná činnosť v sociálnej a právnej oblasti pre občanov starajúcich sa o pacientov v bdelej kóme.
 9. Vytváranie spolupráce s inými občianskymi združeniami a štátnymi orgánmi za cieľom dosahovania plnohodnotného života rodín s pacientom v bdelej kóme.
 10. Konzultácie a poradenstvá pre rodiny s pacientom s diagnózou bdelá kóma so zameraním na starostlivosť, rehabilitáciu a iné činnosti ktoré sú nevyhnutné pri ozdravení a napredovaní pacienta.
 11. Osobný kontakt, návštevy rodín s pacientom v bdelej kóme so zámerom v nasmerovaní v rehabilitácii a starostlivosti v domácom prostredí.
 12. Vyvíjanie činností k získaniu sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov, ktoré budú určené pre zdravotne ťažko postihnutých občanov s diagnózou bdelá kóma, ktorí sa vďaka týmto darom môžu integrovať a adaptovať do bežného života, napredovať v zdravotnom či osobnom smere.
 13. Spolupráca s odbornou verejnosťou, lekármi, špecialstami so zámerom zlepšenia životných podmienok pre pacientov v bdelej kóme a ich rodiny.
 14. Organizácia relaxačno – rehabilitačných pobytov pre pacientov v bdelej kóme a členov rodiny starajúcich sa o týchto pacientov.

 

III.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné, nemá ohraničený počet členov.

Členom môže byť každá právnická a fyzická osoba, ktorá súhlasí a sa stotožňuje s cieľmi združenia uvedenými v bode II., ktorá sa chce dobrovoľne aktívne zúčastňovať pri činnostiach smerujúcich k realizácii jeho cieľov.

Členstvo v združení vzniká dňom schválenia členstva správnou radou, vyplnením registračného formulára.

Prvými členmi združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu.

Dokladom o členstve je členský preukaz, vydaný správnou radou.

Členstvo zaniká:

 1. Vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo združenia
 2. Vylúčením – dňom rozhodnutia vylúčenia správnou radou o vylúčení
 3. Smrťou člena resp. zánikom právnickej osoby ktorá je členom združenia
 4. Zánikom združenia

 

IV.

Práva a povinnosti členov združenia

Každý člen združenia má právo najmä :

 1. aktívne sa podieľať na činnosti združenia
 2. voliť a byť volený do orgánov združenia
 3. predkladať orgánom združenia svoje podnety, sťažnosti, pripomienky chodu združenia, návrhy na zlepšenie činnosti združenia a žiadať od nich zaujatie stanoviska
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia hospodárskych výsledkoch združenia

Každý člen združenia je povinný najmä :

 1. dodržiavať stanovy združenia
 2. plniť rozhodnutia orgánov združenia
 3. riadne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade s cieľmi združenia a záujmami združenia a jeho členov
 4. platiť členské príspevky v stanovenej výške

V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie: najvyšší orgán združenia
 2. Správna rada: výkonný orgán združenia
  Skladá sa z troch členov:
  /Mgr. Michaela Hulikova/
  /MUDr. Mária Horáková /
  /Ing. Zuzana Horáková MSc. /
 3. Predseda združenia: štatutárny orgán – /Mgr. Michaela Hulikova/

Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

Valné zhromaždenie:

Je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia. Schvaľuje zmeny a doplnky stanov, činnosti a výročnú správu združenia ako aj plán činností združenia a výročnú správu. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia. Volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady. Valné zhromaždenie ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jeden krát ročne. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia, a to tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti členov združenia o konanie valného zhromaždenia.

Správna rada:

Je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Rokovania správnej rady zvoláva a riadi jej predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na prijatie rozhodnutia správnej rady sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov. Správna rada riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Zvoláva a pripravuje rokovania valného zhromaždenia. Vypracúva plan činností združenia, správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení združenia. Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia.

Predseda združenia:

Je štatutárny organ. Zastupuje združenie navonok. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a príjíma všetky opatrenia, ktoré súvisia so zabezpečením bežného hospodárenia a chodu združenia. Zastupuje združenie v právnych veciach. Koná za združenie tak, že k písanému alebo tlačenému menu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis.  Z právnych úkonov uzavretých predsedom združenia, ktoré vykoná v mene združenia je oprávnené a povinné združenie. Predseda združenia je povinný konať v súlade so záujmami združenia a jeho členov, v zmysle rozhodnutí prijatých valným zhromaždením a správnou radou.

VI.

Hospodárenie Združenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosiahnutie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje  o použití jeho majetku valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

VII.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

 1. zlúčením s iným združením
 2. dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pri čom súčasne rozhoduje aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor vyhlási zánik a likvidáciu združenia do 15 dní ministerstvu vnútra.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniklo dňom registrácie na ministerstve vnútra SR.