Traumatické poranenie mozgu a jeho rehabilitácia – venujeme mu dostatočnú pozornosť?

                                               Prof. Dr. med. Thomas Mokrusch

Traumatické poranenie mozgu (SHT) si zásadne zaslúži osobitnú pozornosť z niekoľkých dôvodov:

– Často vedie k ťažkým až najťažším postihnutiam.

– Vyskytuje sa častejšie ako mozgová mŕtvica.

– Stáva sa v každom veku.

– Stále úplne nerozumieme, čo sa pri SHT vlastne deje.

– Lepšie porozumenie má vplyv na kvalitu akútnej liečby a rehabilitácie.

– Výskum musí začať už na molekulárno-biologickej úrovni.

– Osobné následky pre postihnutého môžu byť katastrofálne.

– Hospodárske následky sú obrovské.

– Možno vykonávať zmysluplnú prevenciu.

Venujeme dostatočnú pozornosť SHT?

Najstaršie známe poranenie lebky (archeologicky podložené): Španielsko pred 430 000 rokmi

Starovek: Grécko a Mezopotámia

Lekári začali rozumieť tomu, že zranenia „v centre myslenia“ môžu mať vážne následky.

Skoršie pokusy o liečbu, pri ktorých sa snažili priniesť úľavu alebo liečbu pomocou trepanácie, sa zintenzívnili.

História chirurgických zákrokov na lebke:

 • Vývoj operácií lebky prebiehal súčasne na viacerých miestach sveta:

Ukrajina, Portugalsko, severná Afrika

 • Vrchol v 4. až 2. tisícročí pred Kr.
 • Hlavné dôvody pri trepanácie:

-Terapeutická reakcia na rôzne druhy poranení

– Odstránenie kostných fragmentov, liečenie zlomenín, drenáž nahromadeného hnisu

-Ochrana proti psychickým chorobám, epilepsii, bolestiam hlavy, infekčným chorobám

– Rituálne dôvody

Novovek: Celosvetový rozvoj lepšieho porozumenia mozgu

1980: Posilnenie „povedomia“ (Brain Injury Association, USA)

1990-2000: Decade of the Brain

Prehľad traumatického poranenia lebky a mozgu (I)

 • Definícia:
  •  každé poškodenie mozgu spôsobené vonkajšou príčinou
 • Príčiny:
  • Nehody
  • Násilie
  • Šport

Prehľad traumatického poranenia lebky a mozgu (II)

 • Aktuálne klasifikácie:
  • Difúzne alebo fokálne
  • Otvorené alebo uzavreté
  • Primárne alebo sekundárne
  • Miesto zlomeniny (korunka, báza lebky)
  • Stupeň závažnosti I, II, III (Glasgowská coma skála)

TPP: Stupne závažnosti podľa GCS

 • Stupeň I: Commotio cerebri – ľahký – GCS 15-13 (tras mozgu)
 • Stupeň II: Contusio cerebri – stredný – GCS 12-9
 • Stupeň III: Compressio cerebri – vážny – GCS 8-3

Každé TPP je sprevádzané bolesťami hlavy!

TPP: Stupne závažnosti

 • Stupeň I:

Dočasné poruchy funkcie vedomia maximálne 10 minút. Krátka retrográdna amnézia (nehoda a čas pred ňou) nevoľnosť, zvracanie. Symptómy, ktoré sa môžu objaviť po mozgovej kontúzii alebo inom traumatickom poranení mozgu: bolesti hlavy, závrat, „celkové mozgové ťažkosti“ Neskôr možné následky.

TPP: Stupne závažnosti

 • Stupeň II:

Skryté poškodenie mozgu s léziou, bezvedomie dlhšie ako 10 minút. Žiadne poškodenie vonkajšej časti mozgu, žiadny tok likvoru. Neurologické symptómy: skôr mierne a fokálne – epileptický záchvat, rozdiel v priemeru zreníc, poruchy reči. Ochrnutie Možné/pravdepodobné dlhodobé následky.

SHT: Stupne závažnosti

 • Stupeň III:

Zvýšený tlak mozgu, opuch, krvácanie: subdural, epidural, intracerebral, subarachnoidal. Neurologické príznaky: výrazné – trvalé poruchy vedomia dlhšie ako 60 minút, kóma, vážne ochrnutie,  žiadne reakcie tela na vonkajšie podnety.

Čo sa deje pri poranení hlavy (SHT)?

 • Mozog je v lebke otrasený a naráža na lebečné kosti.
 • Dochádza k pretrhnutiu nervových dráh.
 • Vzniká menší alebo väčší skrat.
 • Dochádza k pretrhnutiu krvných ciev.
 • Fáza zotavenia pri ľahkom SHT trvá 7-10 dní.
 • Počas tejto doby je mozog zraniteľný a každé ďalšie otrasenie je výrazne nebezpečnejšie.

Aj ľahké otrasenie mozgu musí byť brané vážne!

Každé SHT spúšťa komplexný patofyziologický proces v mozgu, ktorý ako elektrické, hormonálne a chemické nervové centrum začína pracovať.

Dôsledky poranenia hlavy (SHT): krátkodobé a dlhodobé

 • Ihneď zistiteľné: fraktúry, krvácania
 • V priebehu dní až týždňov: opuch mozgu, vysoký krvný tlak, infarkty, metabolické a hormonálne poruchy, hypofýza (štítna žľaza, nadobličky, pohlavné hormóny)
 • Pokusy o obnovenie: Plasticita?

Dôsledky poranenia hlavy (SHT): aj po ľahkom SHT

 • Aj po ľahkom SHT bez relevantných poranení zistených zobrazovacími metódami môžu v priebehu času nastať čiastočne závažné poškodenia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť každodenný život dotknutých osôb.
 • Detí sa to týka viac ako dospelých.
 • Po počiatočnom období bez príznakov môže najmä u dospelých dôjsť po týždňoch až mesiacoch k chronickému subdurálnemu krvácaniu.

Dlhodobé následky: aj po ľahkom SHT

 • Aj po rokoch je možné zistiť poškodzovacie procesy v mozgovom tkanive, ktoré spôsobujú klinické príznaky:
  • Problémy s jemnou motorikou a rovnováhou
  • Neurokognitívne a psychiatrické poruchy (problémy so sústredením, pamäťou a motiváciou, depresie, úzkostné poruchy)
  • Demencia
  • Iné degeneratívne ochorenia (Parkinsonova choroba)
 • Chronická traumatická encefalopatia (CTE)

SHT: Diagnostika, časovo odstupňovaná

 • Ihneď: neurologické vyšetrenie vrátane GCS
 • Rýchlo: zobrazovacie metódy (CT, prípadne okamžité MRI)
  • Stanovenie závažnosti
  • Edém
  • Indikácia k operačnému zákroku
 • Čoskoro: evokované potenciály na funkčné vyšetrenie (AEP, SEP)
  • oftalmologické vyšetrenie
  • Biomarkery v sére doteraz sklamali

GCS: Glasgow Coma Scale (Glasgowská škála kómy) CT: Computertomografie (Počítačová tomografia) MRI: Magnetresonanztomografie (Magnetická rezonancia) AEP: Akusticky evokované potenciály SEP: Somatosenzorické evokované potenciály

SHT: Počiatočná terapia

  • Všeobecne: Na poprednom mieste je zachovanie adekvátneho cerebrálneho perfúzneho tlaku a redukcia intrakraniálneho tlaku, hypertonický soľný roztok.
  • Záchvaty: Antikonvulzíva iba pri výskyte záchvatov, nie profylakticky.

SHT: Terapia – závislá od stupňa závažnosti

 • Stupeň I: symptomatická, pokoj na lôžku, 24-hodinový dohľad
 • Stupeň II: podávanie kyslíka/intubácia, sedácia, znižovanie intrakraniálneho tlaku
 • Stupeň III: väčšinou operatívne (dekompresívna hemikraniektómia, odstránenie subdurálneho alebo epidurálneho hematómu, prípadne čiastočné odstránenie intracerebrálneho hematómu)
  • Hypotermia (intrakraniálny tlak, sprievodná encefalitída)
  • multimodálne neuromonitorovanie

SHT: Indikácia na operáciu pri subdurálnom hematóme

 • Pretrhnutie mostíkových žíl, CT: hyperdenzná konkávna krvácanie
 • akútny: v až 30% prípadov so závažným SHT
 • okamžitá dekompresná operácia
 • chronický: operácia ešte v ten istý deň (pozor: štádium dekompenzácie)

SHT: Indikácia na operáciu chronického subdurálneho hematómu (>10 dní po traume)

 • chronický: Kritériá podľa anamnézy a CT,

Trepanácia pomocou vrtov s výplachom a drenážou

 • asymptomatický, hematóm > 1 cm:  čoskoro
 • bolesť hlavy, fokálne deficity:             ten istý deň
 • zhoršenie/nový deficit:                        ten istý deň
 • kóma, znaky herniácie:                        okamžite

SHT: Epidurálny hematóm

 • arteriálne krvácanie
 • až 8% všetkých SHT
 • absolútna indikácia na operáciu:

-možné rýchle zhoršenie

-riziko herniácie

-najmä u mladších ľudí

SHT: Subarachnoidálne krvácanie (SAK)

 • arteriálne krvácanie
 • až 60% všetkých ťažkých SHT
  • vazospazmus
  • riziko herniácie
  • najmä u mladších ľudí

SHT: Intracerebrálny hematóm

 • až 35% ťažkých SHT
 • Indikácia na operáciu pri:
  • masívnej lézii (>50 ml)
  • postupujúcom neurologickom zhoršovaní
  • terapii rezistentnej intrakraniálnej hypertenzii
  • GCS skóre 6-8

SHT: Znaky herniácie

 • Oči: rozšírenie zreníc (vnútorná ochrnutie okulomotorického nervu)
 • (ipsilaterálne) centrálne parézy s patologickými reflexmi
 • Krvný tlak: najprv vysoký tlak, neskôr pokles tlaku, bradykardia
 • Kóma, nereagujúce na svetlo zrenice, divergentné bulby, bilaterálne príznaky
 • Extenzorové synergie oboch rúk s vnútornou rotáciou
 • Krvný tlak klesá ďalej, dýchanie je chrápavé, periodické
 • Mozgová smrť v dôsledku ochrnutia ARAS a dýchacieho centra

ARAS: Ascending Reticular Activating System (Vzostupný retikulárny aktivačný systém)

Poranenie hlavy pri športe

 • Šport:
  • hokej a americký futbal (telesný kontakt)
  • box
 • Akútne poškodenia:
  • všetky typy krvácaní a zlomenín na hlave a tvárovej časti lebky
 • Dlhodobé následky:
  • degeneratívne poškodenia (boxeri, futbalisti: obrancovia)
  • Parkinsonov syndróm, demencia

Trauma lebky a mozgu v športe

 • Box: Parkinson Cassius Clay/Muhammad Ali
 • Futbal: Christoph Kramer, finále MS 2014

Trauma lebky a mozgu v športe

 • Futbal: Rozhodcovia musia pri zraneniach hlavy okamžite vykonať kontrolu, napríklad na pamäť

Prevencia, rehabilitácia a dlhodobá starostlivosť

 • konkrétne smernice pre športovcov (IOC a FIFA: Nástroj na hodnotenie športových otrasov) pre postupný návrat k tréningu a do zápasov)
 • rehabilitačný sprievod vrátane neuropsychologickej a psycho terapeutickej starostlivosti (trojnásobne zvýšená miera samovrážd)
 • motorické terapeutické cvičenia fyzioterapie a ergoterapie
 • profesionálna reintegrácia alebo preškolenie

Neurorehabilitácia stále nabera na obrátkach: Odhadovaný stav v Nemecku (jún 2023):

84,5 milióna obyvateľov

1 100 zariadení na rehabilitáciu

20 000 lôžok na neurorehabilitáciu

5 000 lôžok na neurologickú ranú rehabilitáciu, z toho

4 000 lôžok v fáze B

1 000 lôžok na neuro-weaning

Zdroje: Pohl M. et al. (2016): Priebeh rehabilitácie pacientov v neurologicko-neurochirurgickej rannej rehabilitácii. Der Nervenarzt 87, 634-44

Vlastné prieskumy

www.destatis.de

https://de.statista.com

Neurorehabilitačný tím

 

Kompetencie tímu ošetrujúcich: Príklad neuro-weaningu

Lekár: Neurologia a intenzívna medicína

Ošetrovateľstvo: Intenzívna starostlivosť, ošetrovanie neurorehabilitácie

Fyzioterapia: Motorika (sila, tonus, výživa, dýchanie)

Ergoterapia: rovnako ako fyzioterapia, plus vnímanie, budovanie komunikácie, pomôcky

Logopédia: Dysfágia, riadenie TK, budovanie komunikácie, afázia

Neuropsychológia: Vigilancia, základná stimulácia, neskoršia kognícia, psycho terapia

Sociálna služba: Kontakt s rodinou a tímom, riadenie prepustenia/preloženia

Rodina: Spolutherapeuti

Doplňujúce: iné špecifické terapie, duchovná starostlivosť, technický personál

Stav výskumu

 • Primárne poškodenie
  • spúšťa sériu buniek poškodzujúcich procesov
  • opuch mozgu, nedostatok prekrvenia a nakoniec odumieranie buniek
 • Sekundárne poškodenie
  • vedie k neskoršiemu odumieraniu mozgových oblastí, ktoré neboli pôvodne ovplyvnené traumou
  • tým sa môže poškodenie mozgu zväčšiť bez ďalšieho traumatu
 • Deti nie sú malí dospelí
  • znížená odolnosť voči silám striženia: difúzne axonálne poškodenie
  • nedozretá krvno-mozgová bariéra reaguje citlivejšie
  • vyššia hustota NMDA receptorov s navýšeným oxidačným stresom

Potreba výskumu, najmä pokiaľ ide o dlhodobé následky

 • Základný výskum
  • Akú úlohu zohrávajú zápalové procesy a mechanizmy buniek?
  • Ako dochádza k tvorbe bielkovinových plakov a tau-proteínov, ako napríklad pri Alzheimerovej demencii?
 • Klinický výskum
  • Ako by mohol neuroprotektívny liek fungovať?
  • Dajú sa identifikovať pacienti s nevýhodnou prognózou?
  • Dajú sa z toho vyvinúť špecifické rehabilitačné postupy? Štúdie s pacientmi s miernym a ťažkým SHT preukazujú pri včasnej rehabilitácii lepšiu účinnosť a dlhodobé výsledky. Pri ľahkom SHT doteraz neexistujú štúdie.

Zdravotná politická, sociálna a ekonomická dôležitosť (I)

 • Celkovo v Nemecku 250 000 – 350 000 ročne
 • 70 000 – 110 000 detí (všetky závažnosti)
 • 90% ľahkých SHT (deti a mládež)
 • Priemerný vek 60 rokov
 • Muži:Ženy 2:1, nad 75 rokov žiadna rozdiel
 • Aktuálne je jedno štvrtina postihnutých starších ako 75 rokov.
 • Väčšinou tupé poranenia
 • Hlavnou príčinou smrti alebo celoživotného postihnutia u mladších (30-40 rokov)

Zdravotná politická, sociálna a ekonomická dôležitosť (II)

 • 7,7 milióna postihnutých SHT (Európa)
 • Náklady na ochorenia mozgu (Európa) 798 miliárd €
 • Náklady na SHT v celom priebehu (Nemecko) 2,5 miliardy €

Ďalšie kroky: „Deň proti SHT“

 • Zlepšenie povedomia v politike, zdravotníckom systéme a spoločnosti
 • Podpora preventívnych opatrení:
  • Ochrana prostredníctvom opatrení v cestnej premávke (prilba, pás)
  • Školenie na zabránenie nebezpečným situáciám v domácom prostredí
  • Aktívne predchádzanie chronickým rizikám v športe (box, hlavičkovanie)
 • Porozumenie v spoločnosti pre postihnutie postihnutých
 • Vytvorenie „Aliancie proti SHT“ pod záštitou GBC
 • Univerzitný výskum (základné vedy, neurochirurgia, obrazovanie, neurologia, psychiatria, rehabilitácia, neuropsychológia, fyzioterapia, neziskové organizácie, zástupcovia pacientov a ďalší).

Schädel-Hirn-Trauma „Traumatické poranenie mozgu“ a jeho rehabilitácia – Dostáva od nás dostatočnú pozornosť?

Neurologická rehabilitácia v Nemecku je dnes dobre usporiadaná. Má podporu:

 • Vedecké odborné spoločnosti (DGNR, DGNKN)
 • Medziodborový federálny zväz (BNR)
 • Organizácia na podporu výskumu mozgu (GBC)
 • Špeciálne organizácie, ktoré sa starajú o všetky aspekty SHT (spoločnosť pre pacientov v kóme, ZNS)
 • Na celonárodnej úrovni sa pripravuje široká koalícia proti SHT.

SHT je dôležitou oblasťou neurologickej rehabilitácie a pracujeme na tom, aby sme získali ďalšiu pozornosť politiky a spoločnosti!

LITERATÚRA

Bai X et al. (2023): In the mouse cortex, oligodendrocytes regain a plastic capacity, transforming into astrocytes after acute injury. Dev Cell 58, 1-17

German Brain Council (2022): Deutscher Gehirnplan. www.braincouncil.de

Mokrusch T (2021): Das Team in der Neurorehabilitation. Neurol Rehabil 27, 215–22, Hippocampus-V.

Rauen K et al. (2020): Quality of life after traumatic brain injury: a cross-sectional analysis uncovers age- and sex-related differences over the adult life span. GeroScience, https://doi.org/10.1007/s11357-020-00273-2

AWMF-Leitlinien (www.awmf.org):

Schädel-Hirn-Trauma im Erwachsenenalter. Register-Nr. 008/001

Schädel-Hirn-Trauma im Kinder- und Jugendalter. Register-Nr. 024/018.

Begutachtung nach gedecktem Schädel-Hirn-Trauma im Erwachsenenalter. Register-Nr. 094/002

ZNS Hannelore-Kohl-Stifung: Informationen für Vekehrsunfallopfer mit Schädelhirnverletzung.

Autor prednášky:

Prof. Dr. med. Thomas Mokrusch

Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation

Bundesverband NeuroRehabilitation

German Brain Council

Zentralverband Physiotherapie

Preklad:

Mgr. Michaela Hulikova

 Originál prednášky náhľad:

Prednáška – SHT

Wachkoma-Gesellschaft

Fachtagung / Amberger Symposium 2024

Amberg 2024-04-19/20

„Všetky texty, ktoré sú tu uvedené, sú chránené autorskými právami a patria autorovi Prof. Dr.med Thomas Mokrusch. Ak chcete použiť alebo citovať akúkoľvek časť textu, prosím, uveďte zdroj a získajte príslušné povolenie od Národného inštitútu bdelej kómy. Neoprávnené použitie alebo reprodukcia týchto textov môže mať právne dôsledky. Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie autorských práv

Komentovať článok

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené**